Touraco louri

(Tauraco corythaix)
Touraco louri
Afrique du Sud, Kruger et Drakensberg
Touraco louri
Afrique du Sud

Autres Touracos

Touraco concolore

Corythaixoides concolor

Touraco masqué

Corythaixoides personatus

Touraco à ventre blanc

Corythaixoides leucogaster

Touraco à huppe splendide

Tauraco porphyreolophus

Touraco louri

Tauraco corythaix