Touraco masqué

(Corythaixoides personatus)
Touraco masqué
Tanzanie

Autres Touracos

Touraco concolore

Corythaixoides concolor

Touraco masqué

Corythaixoides personatus

Touraco à ventre blanc

Corythaixoides leucogaster

Touraco à huppe splendide

Tauraco porphyreolophus

Touraco louri

Tauraco corythaix