Eupodotis afra

Eupodotis afra
Afrique du Sud

Other Outardes

Ardeotis kori

Outarde kori

Kori Bustard

Ardeotis australis

Outarde d'Australie

Australian Bustard

Eupodotis ruficrista

Outarde houppette

Red-crested Bustard

Eupodotis afra

Outarde korhaan

Black Bustard

Eupodotis afraoides

Outarde à miroir blanc

White-quilled Bustard

Eupodotis vigorsii

Outarde de Vigors

Karoo Bustard

Eupodotis senegalensis

Outarde du Sénégal

White-bellied Bustard

Lissotis melanogaster

Outarde à ventre noir

Black-bellied Bustard