White-winged Fairywren

(Malurus leucopterus)
White-winged Fairywren
Western Australia
White-winged Fairywren
Western Australia

Other Fairywrens

White-winged Fairywren

Malurus leucopterus

Superb Fairywren

Malurus cyaneus

Splendid Fairywren

Malurus splendens

Variegated Fairywren

Malurus lamberti

Blue-breasted Fairywren

Malurus pulcherrimus

Red-winged Fairywren

Malurus elegans

Thick-billed Grasswren

Amytornis textilis