Manchurian Bush-Warbler

(Cettia canturians)
Manchurian Bush-Warbler
China, Hubei, Jiangxi and Sichuan Province

Other Bush-Warblers and Allies

Manchurian Bush-Warbler

Cettia canturians

Cetti's Warbler

Cettia cetti