Masked Tityra

(Tityra semifasciata)
Masked Tityra
Brazil

Other Tityras and allies

Masked Tityra

Tityra semifasciata