White-bellied Bustard

(Eupodotis senegalensis)
White-bellied Bustard
Tanzania

Other Bustards

Kori Bustard

Ardeotis kori

Australian Bustard

Ardeotis australis

Red-crested Bustard

Eupodotis ruficrista

Black Bustard

Eupodotis afra

White-quilled Bustard

Eupodotis afraoides

Karoo Bustard

Eupodotis vigorsii

White-bellied Bustard

Eupodotis senegalensis

Black-bellied Bustard

Lissotis melanogaster