Tea Horse Trail, Sichuan

Tea Horse Trail, Sichuan
China, Hubei, Jiangxi and Sichuan Province